Info

Yotei: 159-104 Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido

Shiribetsu: 159-110 Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido

Business hour

Mon-Fri => 9:00 – 18:00
Sat => 10:00 – 17:00
Sun => 10:00 – 17:00

Holiday => 10:00 – 17:00

Contact Form